Reklamacije

SWA TIM d.o.o. vodi računa o kvalitetu robe i isporučenih usluga, i u cilju zaštite naših kupaca i negovanja zadovoljstva naših klijenata vodimo postupak za reklamacije u skladu sa pismenim dopisom klijenta koji je moguće izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od prijema robe po računu – otpremnici, kao i tokom celog perioda grantnog roka koji se posebno ugovara na osnovu pismene ponude, pismene izjave prodavca ili kupo-prodajnog ugovora.SWA TIM d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja robe koja mogu nastati prilikom dostave kurirskih službi (ukoliko je roba poslata na zatev klijenta) niti odgovaramo za eventualna kašnjenja u dostavi koja mogu proisteći na taj način.Takođe ne odgovaramo za robu koja je urađena ili isporučena prema zahtevu klijenta nakon pismene potvrde od strane klijenta.Nastojimo da sve sporove rešimo mirnim putem, a ukoliko to nije moguće po fakturi – otpremnici je ugovorena nadležnost privrednog suda u Beogradu.